Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❀ BUÔNG BỎ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM THÌ BẠN LIỀN THÀNH PHẬT

❀ BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

❀ BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BỞI VẬY, KHÓ KHĂN NHẤT CHÍNH LÀ BUÔNG BỎ

❀ BỞI VẬY, KHÓ KHĂN NHẤT CHÍNH LÀ BUÔNG BỎ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG BỎ QUAN TRỌNG BIẾT CHỪNG NÀO

❀ BUÔNG BỎ QUAN TRỌNG BIẾT CHỪNG NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG BỎ VỌNG NIỆM, CHÂN THẬT SẼ HIỆN TIỀN

❀ BUÔNG BỎ VỌNG NIỆM, CHÂN THẬT SẼ HIỆN TIỀN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

❀ BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG BỎ THẬT SỰ LÀ QUAN TRỌNG

❀ BUÔNG BỎ THẬT SỰ LÀ QUAN TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không