Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

BUÔNG BỎ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM THÌ BẠN LIỀN THÀNH PHẬT

LƯU TỐ VÂN CÔ ẤY THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI

LƯU TỐ VÂN CÔ ẤY THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC CHÍNH LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC CHÍNH LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ TẤT CẢ THÂN TÂM ĐỜI NÀY CÓ PHẦN VÃNG SANH

BUÔNG BỎ TẤT CẢ THÂN TÂM ĐỜI NÀY CÓ PHẦN VÃNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ HƯ VỌNG THÌ CHÂN THẬT XUẤT HIỆN

BUÔNG BỎ HƯ VỌNG THÌ CHÂN THẬT XUẤT HIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHE KINH CHO ĐẾN NĂM NĂM, TỰ NHIÊN SẼ BUÔNG BỎ ĐƯỢC

NGHE KINH CHO ĐẾN NĂM NĂM, TỰ NHIÊN SẼ BUÔNG BỎ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỰC SỰ CHỊU BUÔNG BỎ THÌ MỚI ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

THỰC SỰ CHỊU BUÔNG BỎ THÌ MỚI ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT SỰ NHÌN THẤU, QUÝ VỊ PHẢI BUÔNG BỎ ĐƯỢC

THẬT SỰ NHÌN THẤU, QUÝ VỊ PHẢI BUÔNG BỎ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không