Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ, ĐIỀU NÀY RẤT ÍT THẤY Ở CHƯ PHẬT BỒ TÁT, VÔ CÙNG HY HỮU

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ, ĐIỀU NÀY RẤT ÍT THẤY Ở CHƯ PHẬT BỒ TÁT, VÔ CÙNG HY HỮU
0