Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

BỒ TÁT TU LỤC ĐỘ VẠN HẠNH, PHẬT TU CHÂN TỪ BI BÌNH ĐẲNG

BỒ TÁT TU LỤC ĐỘ VẠN HẠNH, PHẬT TU CHÂN TỪ BI BÌNH ĐẲNG
0