Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

BỒ TÁT MỖI NIỆM VÌ QUẢNG ĐẠI PHẬT PHÁP

LÀM THẦY GIÁO TÌNH NGUYỆN SUỐT BỐN MƯƠI CHÍN NĂM

LÀM THẦY GIÁO TÌNH NGUYỆN SUỐT BỐN MƯƠI CHÍN NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ SỐNG ĐỘNG, CHẲNG KHÔ KHAN CHÚT NÀO

PHẬT PHÁP LÀ SỐNG ĐỘNG, CHẲNG KHÔ KHAN CHÚT NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHẬT PHÁP VIÊN DUNG KHÔNG CHƯỚNG NGẠI

PHẬT PHÁP VIÊN DUNG KHÔNG CHƯỚNG NGẠI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

SỐNG CHẾT ĐỀU LÀ VÌ CHÚNG SINH

SỐNG CHẾT ĐỀU LÀ VÌ CHÚNG SINH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không