Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

BỒ TÁT MỖI NIỆM VÌ QUẢNG ĐẠI PHẬT PHÁP

Đại Hội Hoằng Pháp

Đại Hội Hoằng Pháp

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BIỂN LỚN PHẬT PHÁP TIN THÌ VÀO ĐƯỢC

BIỂN LỚN PHẬT PHÁP TIN THÌ VÀO ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHẬT PHÁP VIÊN DUNG KHÔNG CHƯỚNG NGẠI

PHẬT PHÁP VIÊN DUNG KHÔNG CHƯỚNG NGẠI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

HOẰNG PHÁP LỢI SANH RẤT QUAN TRỌNG

HOẰNG PHÁP LỢI SANH RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÔI CÓ SỨ MỆNH ĐEM NÓ PHÁT DƯƠNG QUANG ĐẠI

TÔI CÓ SỨ MỆNH ĐEM NÓ PHÁT DƯƠNG QUANG ĐẠI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không