Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

BÁT NHÃ LÀ ĐỨC NĂNG TRONG TỰ TÁNH, QUÝ VỊ KIẾN TÁNH THÌ ĐỨC NĂNG LIỀN HIỆN TIỀN

0