Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

BÁO CÁO CỦA HỌ HOÀN TOÀN TƯƠNG ĐỒNG VỚI PHẬT NÓI. NHƯ VẬY CHÚNG TA TIN PHẬT NÓI RỒI

0