Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ BA NGƯỜI NÀY TUỲ HỶ KHEN NGỢI SÁT SANH, KẾT QUẢ LÀ PHẢI CHỊU QUẢ BÁO NHƯ THẾ

❁ BA NGƯỜI NÀY TUỲ HỶ KHEN NGỢI SÁT SANH, KẾT QUẢ LÀ PHẢI CHỊU QUẢ BÁO NHƯ THẾ