Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ - THAM DÂM PHỤ LỜI ỦY THÁC

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ - THAM  DÂM  PHỤ  LỜI  ỦY  THÁC