Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - TẬP BA MƯƠI CHÍN - NGĂN DỨT MỌI ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN TÀ DÂM