Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ NGĂN NGỪA TÀ DÂM

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ NGĂN NGỪA TÀ DÂM