Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - LỜI TỰA

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - LỜI TỰA

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - LỜI KHUYÊN CHUNG

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - LỜI KHUYÊN CHUNG

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến