Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - LỜI NÓI ĐẦU

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - LỜI NÓI ĐẦU

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - HAI LẦN SỐNG LẠI

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - HAI LẦN SỐNG LẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - ĐỀN TRẢ NGHIỆP ÁC

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - ĐỀN TRẢ NGHIỆP ÁC

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến