Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ÂN ĐỨC CỦA PHẬT BỒ TÁT ĐỐI VỚI CHÚNG SANH QUÁ LỚN, SAO TA CÓ THỂ HOÀI NGHI HỌ ĐƯỢC?

ÂN ĐỨC CỦA PHẬT BỒ TÁT ĐỐI VỚI CHÚNG SANH QUÁ LỚN, SAO TA CÓ THỂ HOÀI NGHI HỌ ĐƯỢC?
0