Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ ĂN CHAY TRƯỜNG LÀ NGƯỜI KHÉO TÍCH PHƯỚC

❁ ĂN UỐNG LÀNH MẠNH TRONG THẾ KỶ MỚI

❁ ĂN UỐNG LÀNH MẠNH TRONG THẾ KỶ MỚI

Giảng giải: Thầy Giáo Chu Vịnh Sam

❁ NGUYỆN TỪ NAY VỀ SAU VĨNH VIỄN KHÔNG ĂN THỊT

❁ NGUYỆN TỪ NAY VỀ SAU VĨNH VIỄN KHÔNG ĂN THỊT

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

❁ CỔ NHÂN NÓI RẤT HAY! BỆNH VÀO TỪ MIỆNG

❁ CỔ NHÂN NÓI RẤT HAY! BỆNH VÀO TỪ MIỆNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO

❁ ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ HIỆN NAY KHÔNG THỂ ĂN THỊT

❁ HIỆN NAY KHÔNG THỂ ĂN THỊT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ GIẢNG VỀ VIỆC KIÊNG GIẾT, PHÓNG SANH, ĂN CHAY

❁ GIẢNG VỀ VIỆC KIÊNG GIẾT, PHÓNG SANH, ĂN CHAY

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❁ SỰ LỢI ÍCH CỦA ĂN CHAY

❁ SỰ LỢI ÍCH CỦA ĂN CHAY

Tác giả: Pháp Sư Quảng Hóa

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - MUỐN ÐỘ CHÚNG SINH THÌ TRƯỚC HẾT MÌNH ÐỪNG ĂN THỊT

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - MUỐN ÐỘ CHÚNG SINH THÌ TRƯỚC HẾT MÌNH ÐỪNG ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN CHAY HAY KHÔNG ĂN CHAY?

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN CHAY HAY KHÔNG ĂN CHAY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - KHUYÊN NGƯỜI ĂN CHAY

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - KHUYÊN NGƯỜI ĂN CHAY

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến